Harmonik filtre hesabı


Kompanzasyon panolarında kondansatör grupları ge- nellikle harmonikler göz ardı edilerek yapılan hesaplar sonucunda belirlenmektedir. VA bir tra- fonun kompanzasyon sisteminde kullanılacak kondansatör miktarı, kritik rezonans frekansı ve buna göre reaktör de- ğerleri hesaplanacak . Koşuyolu –Kadıköy İSTANBUL. Bu bildiride , enerji dağıtım sistemlerinde harmonik üreten cihazların harmonikleri ne. Harmonik Filtre Reaktörleri. ENTES harmonik filtre reaktörleri, reaktif güç kontrol sistemlerinde harmonikleri bastırarak kompanzasyon sistemini korumak üzere tasarlanmış yüksek kaliteli reaktörlerdir.

Kompanzasyon sistemlerinde harmonik filtre reaktörleri kullanılması ile birlikte harmonik içerikli sistemlerde karşılaşılan aşağıdaki sorunlar çözülmüş olur:. Kurulacak giltreli kompanzasyon panloarında reaktörler nedeni ile ek sıcaklık artışları olacağının hesaba katılması ve panoda gerekli önlemlerin alınması. Aksi halde eksik kompanzasyon durumu ile karşılaşılabilir. Kurulacak filtreli kompanzasyon panolarında reaktörler nedeni ile ek sıcaklık artışları olacağının hesaba katılması ve panoda gerekli önlemler alınması. YAYGIN UYGULAMA ALANLARI: ▫ Otomatik veya sabit filtreli kompanzasyon sistemleri.

TANIMLAR ve SEÇİM KRİTERLERİ │ SEÇİM TABLOSU. HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ. Bu sistem güç katsayısını yükseltirken tesisteki . Bu nedenle eksik kompanzasyon yapmamak için güç hesabını yaparken harmonik filtreleri de hesaba katmayı unutmayınız. Rezonans gücü hesabı ;. Trafo Sabit Kompanzasyonu;.

Transformatörün bağıl kısa devre gerilimi. Yönetmeliğe göre, sabit kondansatör gücü pratik olarak. Benzer sonra her filtre kademesi için bilinen C. X değerine karşılık gelen L. Tek ayarlı filtreye ait hesap örneği ve simülasyon çalışması son bölümde verilmiştir. Filtreli kompanzasyon sistemlerindeki temel fark, devrede olan kondansatör gruplarının şebekeye direkt olarak bağlı olmaları yerine bir harmonik filtre reaktörü üzerinden bağlı olmalarıdır.

Değeri kullanılan kondansatör grubuna, sistemdeki baskın harmoniklere ve elde edilmek istenen sonuçlara göre özel olarak seçilmiş . Kondansatörlerin trifaze şebekelerde üçgen bağlanması ile ve bunun katları . Bundan bir önceki yazımda gelişen teknolojiyle birlikte önemli bir sorun haline gelen harmonikleri ve her biri bir harmonik üreticisi olan “nonlineer. Pasif filtrelerin bu olumsuz yönlerine nazaran aktif filtreler birden fazla harmonik frekansı için ayarlanabilme özelliğinden dolayı harmonik problemini ortadan . Yarı iletken elemanların tabiatı gereği ve sanayide kullanılan bazı nonlineer yüklerin (transformatör, ark fırınları v.b.) etkisiyle, akım ve gerilim dalga biçimleri, periyodik olmakla birlikte sinüsoidal dalga ile frekans ve genliği farklı diğer sinüsoidal dalgaların toplamından meydana gelmektedir . Bu çalı mada, elektrik enerji sistemlerinde olu an harmoniklerin filtrelenmesinde kullanılan pasif filtrelerin ve filtreli. Bu proje, Ģebeke üzerinde yer alan harmonik bileĢenlerin filtre edilmesini konu edinen bir çalıĢmayı içermektedir.

Fabrikalar harmonik filtrelemede genellikle seri reaktörlü pasif filtre kullanmaktadır. Seri reaktörlü pasif filtre , transformatör ile kondansatörler arasındaki paralel rezonans frekansını değiştirerek harmonik bozunum oranını. Kompanzasyon için gerekli reaktif güç hesabı aşağıdaki gibi yapılır: Kompanzasyondan önceki . A Reaktif Güç Hesab›. E Kapasitör Üniteleri.

Hesap edilmeyen enerji kayıplarının ve aşırı yük artışlarının önüne geçer,.


Sorry, comments are closed!